معنی کلمه آبگرمکن قدیمی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آبگرمکن به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه آبگرمکن قدیمی به انگلیسی می شود Old water heater

Leave a Reply