معنی کلمه آبگرمکن خراب به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آبگرمکن به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه آبگرمکن خراب به انگلیسی می شود Broken water heater

Leave a Reply