معنی کلمه آبگرمکن برقی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آبگرمکن به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه آبگرمکن برقی به انگلیسی می شود Electric water heater

Leave a Reply